Tietosuojaseloste

Haple Oy Ab 

Tietosuojaseloste 

 1. Rekisterinpitäjä 

Haple Oy Ab ”Rekisterinpitäjä
Y-tunnus: 3326687-6
Osoite: Söderholmsvägen 108, 68530 Lepplax
Puhelin: +358 44 7577977
Sähköposti: info@haple.fi 

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Jenny Ahlskog
Sähköposti: info@haple.fi 

3. Rekisterin nimi
Rekisterinpitäjän asiakas- ja markkinointirekisteri 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

  • markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi 
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi 
  • analysointi- ja tilastointitarkoituksiin 
  • verkkosivuston kävijäliikenteen seurantaan 
  • verkkosivuston käyttökokemuksen kehittämiseen

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat rekisteröidyn antama suostumus tai Rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja Rekisterinpitäjän asiakkaiden, yritysten ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä Rekisterinpitäjän verkkosivuston käyttäjistä. 

 Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja: 

  • Henkilön nimi ja asema 
  • Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) 
  • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala 
  • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot 
  • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella sekä uutiskirjeiden tilauksen, oppaan latauksen ja yhteydenottopyynnön jättämisen yhteydessä sekä verkkopalveluiden (mm. Rekisterinpitäjän verkkosivustot ja sosiaalisen median kanavat) ja evästeiden käytön tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista. 

Tietoja voidaan päivittää lisäksi Rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, yhteistyökumppaneiden henkilörekistereistä sekä viranomaisilta ja muilta yrityksiltä lainsäädännön sallimissa puitteissa. 

7. Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi ottaen huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään. 

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. 

8. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Rekisterinpitäjä saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.  

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja Rekisterinpitäjän määrittämiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä velvoittaa kyseiset kolmannet osapuolet pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi. 

Rekisterinpitäjä käyttää tietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Rekisterinpitäjä huolehtii siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.  

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. 

9. Evästeet
Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle, eivätkä ne vahingoita käyttäjän päätelaitetta.   

Rekisterinpitäjä kerää tilastollista tietoa perustuen Google Analytics –palveluihin nettisivujen kehittämistä varten. Google Analytics -evästeet tallentavat tietoja, esimerkiksi sen, mitä kautta käyttäjät ovat sivulle tulleet (hakukone, suora linkki jne.), millä sivuilla käytiin ja kuinka pitkään käyttäjät kullakin sivulla olivat. Näiden tietojen avulla pystymme kehittämään verkkosivustoamme edelleen ja seuraamaan uusien kehitystoimien onnistumista. Sivujen käytöstä tilastoidaan käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut. 

Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin verkkosivujen toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Rekisterinpitäjän markkinointirekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että Rekisterinpitäjä on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että Rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja. 

Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely on välttämätöntä Rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta. 

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojensa poistamista Rekisterinpitäjän yhteisrekisteristä. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä Rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta. 

Siirto-oikeus
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut Rekisterinpitäjän markkinointirekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

Muut oikeudet
Mikäli tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11. Mukaisesti. 

 11. Yhteydenotot
Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. 

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.  

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröityjen profiloimiseen. 

13. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteröityjen tietojen suojaaminen on Rekisterinpitäjälle tärkeää. Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain Rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo salassapitovelvollisuus. 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

Seloste päivitetty 21.04.2023